Jesteś tutaj: Start / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku


Wstęp deklaracji

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku pzon.rybnik.pl.

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: 32 42 37 202
Fax: 032 42 37 202
E-mail: zonr@pzon.rybnik.pl
Adres korespondencyjny: ul. Bolesława Chrobrego 39, 44-200 Rybnik

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-28

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Pracownicy odpowiedzialni za zagadnienia dotyczące spraw dostępności:

 • w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej:
  Ewelina Bugla, telefon 32 42 37 202, e-mail: dostepnosc@pzon.rybnik.pl
 • w zakresie dostępności cyfrowej:
  Marcin Juraszczyk, telefon 32 42 37 202, e-mail: dostepnosc@pzon.rybnik.pl

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-25, zaktualizowano dnia 2022-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku.

Zgodność ze standardami

Strona jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
 • Na podstronach występują niejasne opisy linków.
 • Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Windows-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionek, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marcin Juraszczyk
e-mail: dostepnosc@pzon.rybnik.pl 
Telefon:  32 42 37 202 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej)

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku:

 • ul. Bolesława Chrobrego 39, 44-200 Rybnik

spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie),
 2. informacje na temat rozmieszczenia pomieszczeń w budynku oznaczono na tablicy informacyjnej,
 3. umieszczono niezbędne piktogramy,
 4. przy każdym z pomieszczeń znajduje się opis (treść- żółta czcionka na czarnym tle),
 5. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
 6. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących - pętla indukcyjna,
 2. wdrożony system kolejkowy głosowo odtwarza informację na temat wzywanego numeru biletu i dodatkowo wyświetla jego treść nad pomieszczeniem, do którego osoba będzie wzywana oraz na monitorach,
 3. zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
 4. zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową lub wzrokową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.