Informacje dla składających wnioski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

WYDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH

Nie uiszczaj opłaty za wydanie karty parkingowej zanim nie upewnisz się, że masz do niej prawo!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wniosek o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej lub osobie upoważnionej do reprezentowania placówki może zostać złożony z wyłączeniem obowiązku jej osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 733 440 133.

Druk wniosku o wydanie karty parkingowej do pobrania

Uwaga! Wszystkie karty parkingowe wydane przed 1 lipca 2014 straciły ważność z upływem 30 czerwca 2015 r.

Uwaga! Osoby składające wniosek o wydanie karty parkingowej prosimy o zabranie ze sobą do wglądu orzeczenia uprawniającego do wydania karty parkingowej.

Opłata za kartę parkingową

Osoby ubiegające się o wydanie karty parkingowej przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku wnoszą opłatę za wydanie karty parkingowej w wysokości 21,00 zł na numer rachunku bankowego: 25102024720000610204984243 (PKO Bank Polski SA).

W polu „tytuł wpłaty” należy dokładnie podać imię i nazwisko oraz adres osoby niepełnosprawnej, dla której będzie wystawiona karta parkingowa.

Placówki ubiegające się o wydanie karty parkingowej zobowiązane są uiścić opłatę na wyżej wymieniony rachunek bankowy. W polu „tytuł wpłaty” należy dokładnie podać nazwę i adres placówki ubiegającej się o wydanie karty parkingowej.

Dyżury

W związku z sytuacją epidemiczną, dyżury pracownika Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku zostają wstrzymane do odwołania.

Szczegółowe informacje na temat uzyskania orzeczenia, legitymacji osoby niepełnosprawnej czy karty parkingowej można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku pzon.rybnik.pl oraz pod nr telefonu: 32 42 37 202 lub 733 440 133.

Informacje dla mieszkańców: