Jesteś tutaj: Start / Orzecznictwo / Odwołania

Odwołania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Zgodnie z art. 127 kpa od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.

Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Na podstawie § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r. osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, może wnieść odwołanie do wojewódzkiego zespołu, za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie.

Właściwym do rozpatrzenia odwołania od decyzji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku jest organ administracji publicznej wyższego stopnia czyli Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim (WZOoN).

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli wynika z niego, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzj. Odwołanie musi być własnoręcznie podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Warto jednak pamiętać, iż wskazanie treści orzeczenia, od której strona się odwołuje, pozwoli na dogłębne ustosunkowanie się do zasadniczej kwestii decyzji.

Wskazane jest, aby odwołanie zawierało:

  1. oznaczenie organu, do którego jest skierowane,
  2. imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  3. oznaczenie rodzaju pisma;
  4. oznaczenie zaskarżonego orzeczenia;
  5. określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
  6. wymienienie załączników.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZOoN) zobowiązany jest rozpatrzyć odwołanie w terminie do 7 dni. Jeżeli uzna, że zasługuje ono w całości na uwzględnienie może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Jeżeli jednak organ uzna, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie, zobowiązany jest wówczas przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu (WZOoN) w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.

W postępowaniu odwoławczym przed wojewódzkim zespołem, w sprawach o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, stosuje się odpowiednio tryb postępowania przed powiatowym zespołem.

Organ odwoławczy (WZOoN) wydaje decyzję, w której:

  1. utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo,
  2. uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części, albo
  3. umarza postępowanie odwoławcze.

Strona, której decyzja wydana przez WZOoN po rozpatrzeniu odwołania nadal nie jest usatysfakcjonowana, może złożyć odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie miesiąca od dnia doręczenia orzeczenia przez WZOoN.

Wzór odwołania od orzeczenia wydanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim można znaleźć na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Oświadczenie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, musi zostać złożone przez stronę przed organem, który wydał decyzję.

Uwaga. Przepis art. 127a kpa ma zastosowanie do spraw wszczętych od 1 czerwca 2017r.